اسپرت آرتین | مرجع اخبار و آموزش کیک بوکسینگ و دفاع شخصی

شرکت ورزشی آرتین با هدف ابتدایی کمک به سطح ارتقاء علمی مربیان ورزشهای رزمی تاسیس شد. این مجموعه تا کنون اقدام به برگزاری بسیاری از دوره های علمی مورد نیاز جامعه ورزشی به خصوص رزمیکاران ایران نموده است.

دکتر عنصری مدیریت این شرکت توانسته است با همکاری مراکز مختلف دانشگاهی و ورزشی در ایران پیوند مناسبی بین ورزش و دانشگاه ایجاد نماید.