فراخوان ثبت نام اولین انتخابی تیم ملی دانشجویان کشور (مهلت 5 تیرماه)

 توضیحات برگزاری رویداد را با لمس لینک بخوانید …

انجمن کیک بوکسینگ و موی تای دانشگاه پیام نور

انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ
  • ورزشکار محترم؛ دقت کنید در روز وزن کشی تنها 200 گرم ارفاق لحاظ می گردد
  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
    مبلغ واریزی به شماره حساب یا کارت دانشگاه پیام نور 6367957005513739 شماره کارت 400108603006517
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .