گروه کارشناسان تغذیه

با گروه کارشناسان غذایی ما آشنا شوید:

تخصص

نام و نام خانوادگی

سابقه تحصیلی

سابقه کاری

مهارت ها

توضیحات

روانشناس

جناب آقای شاهسون /جناب آقای معماری /سرکار خانم محمودی/ سرکار خانم صارمی /سرکار خانم دیهقی /سرکار خانم زحمتکش /سرکار خانم وکیلی/ سرکار خانم طاهری

حداقل لیسانس و حداکثر دکتری می باشند و تماما دارای کد عضویت نظام روانشناسی هستند.

سوابق کاری دوستان مختلف می باشد اما سعی شده است بهترین دوستان در این تیم علمی در کنارمان باشند.

تمامی دوستان هم در تدریس و هم در مشاوره دارای تجارب شایان توجهی هستند.

این اساتید در دو گروه سنی سالمند و جوانان دارا تجارب موفق و برجسته ای هستند. که از بین این دوستان 2 نفر به عنوان مدیر گروه اموزشی و جانشین مدیر انتخاب و از تمامی دوستان با توجه به زمان و شرایط در تدریس ها بهرمند خواهیم شد.