فراخوان ثبت نام اولین انتخابی تیم ملی دانشجویان کشور (مهلت تا 3 شهریور ماه)

 توضیحات برگزاری رویداد را با لمس لینک بخوانید …

انجمن کیک بوکسینگ و موی تای دانشگاه پیام نور

انتخابی تیم ملی کیک بوکسینگ
  • ورزشکار محترم؛ دقت کنید در روز وزن کشی تنها 200 گرم ارفاق لحاظ می گردد
  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
  • انواع فایل های مجاز : jpg, jpeg, png, gif.
    مبلغ واریزی به شماره حساب یا کارت مسئول انجمن دانشگاه پیام نور / دکتر عنصری : 6037998133283431 بانک ملی ایران
  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .