اصول طراحی تمرین قابل استفاده مربیان ورزشهای رزمی 5

شما در این مقاله می توانید با اصول صحیح طراحی کلاس های ورزشی خود آشنا شوید

اهداف و اصول طراحی تمرین

هدف اصلی تمرين:

رسيدن به اوج اجرای ورزشی است .

– رسيدن به اوج اجرای ورزشی نيازمند طراحی برنامه های تمرينی مناسب است.

– برای طراحی و توسعه ي يک برنامه تمرين ورزشی، روشن نمودن اهداف برنامه ضروری است.

اهداف فرعی شامل:

توسعه ي بدنی همه جانبه
توسعه ي بدنی ويژه ورزش
توسعه ي عوامل تکنيکی
توسعه ي عوامل تاکتيکی
آمادگی روانی
آمادگی تيمی

(دوستی، ارتباط ، داشتن هدف مشترک ، احساس تعلق به تيم)

توسعه ي عوامل مربوط به سلامتی
جلوگيری از آسيب ديدگی
افزايش دانش تئوری

ویژگی تمرین:

منطقی باشد.
قابل دستيابی باش واز طريق تغييرات کوتاه و بلند مدت در ساختار برنامه تمرين ایجاد شود.

انواع مهارت های ورزشی:

چرخه ای: پیاده روی، دویدن و…
غیرچرخه ای: پرتاب وزنه، پرتاب دیسک و …
غیرچرخه ای ترکیبی: اسکیت نمایشی، پرش دومیدانی و..
آگاهی از این طبقه بندی در آموزش مهم است.

اصل ویژگی:

سازگاری های تمرينی نسبت به عوامل زیر دارای ویژگی است:

– الگوهای مهارت ورزش

– عضلات درگیر فعالیت

– شدت تمرين

– نياز های سوخت وسازی

– زاويه ي مفصلی مورد استفاده

اصل اضافه بار:

ساز گاري های تمرينی هنگامی ايجاد می شود که اجزای فيزیولوژيکی يا عضلانی به ميزانی فراتر از سطح معمول(توانایی های فرد) بکار گرفته شود.

اصل پیشرفت تدریجی:

برای دستيابی به پيشرفت در سازگاري های تمرينی بايد محرک های تمرينی (شدت يا حجم) به صورت فزاينده و به طور پيوسته در سرتا سر برنامه تمرين افزايش يابد.

– انواع الگوها ی باردهی

* باردهی يکنواخت يا استاندارد – استفاده از بار مشابه در طول سال

نکات ضعف:

– پيشرفت در مراحل اوليه تمرين

– فلات در مرحله مسابقه

– عدم بهبود اجرای ورزشی

* باردهی پلکانی – افزايش هفتگی بار تمرين

اصل تفاوتهای فردی:

محرك هاي تمريني مشابه پاسخ متفاوت در افراد مختلف ايجاد می کند که تحت تاثير عوامل زير است:

– وضعيت آمادگی جسمانی پيش از تمرين

– ويژگی های وراثتی

– جنسيت

– سن بيولوژيکی و تقويمی

– وضعيت سلامتی

– ويژگی های روانی و اجتماعی

اصل تنوع:

رسيدن به اوج اجرای ورزشی نيازمند تلاش فراوان و بيش از 1000 ساعت تمرين در سال است

– شدت وحجم بالای تمرين موجب دلزدگی و بی علاقگی ورزشکار می شود.

برای رفع اين مشکل؛

1- مربی بايد خلاق بوده، دانش کافی داشته و با مجموعه گسترده ای از تمرينات متنوع آشنايی داشته باشد.

2- پس از جلسات تمرين شديد از بازی های گوناگون استفاده کند.

اصل توسعه همه جانبه:

– پيشرفت آهسته در اجرای ورزش

– دستيابی به بهترين اجرا در 18 سالگی و بالاتر

– اجرای ورزش پايدار به هنگام مسابقه

– زندگی ورزشی طولانی تر

– آسيب ديدگی کمتر

اصل تمرینات اختصاصی:

پيشرفت سريع در اجرای ورزش

– دستيابی به بهترين اجرا در 16- 15 سالگی

– اجرای ورزش نا پايدار به هنگام مسابقه

– کناره گيری از ورزش در 18 سالگی

– آسيب ديدگی بيشتر

– الگوی آمريکای شمالی – به شروع تمرينات اختصاصی از دوران کودکی اعتقاد دارند.

قوانين مشارکت فعال

– بيان اهداف تمرين برای ورزشکاران و مشارکت آنها در تبيين اهداف .

– مشارکت ورزشکاران در طراحی و تجزیه و تحلیل برنامه تمرين ( خود ارزيابی).

– اجرای آزمون های دوره ای .

– دادن تکاليف شخصی به ورزشکاران ( تمرينات تکميلی)

اصل برگشت پذیری:

بی تمرينی موجب کاهش اجرای ورزشی و از بين رفتن سازگاري های تمريني می شود.

اشتراک گذاری این پست

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار ما با خبر شوید.

مطالب مرتبط