آمینه اسید (1)

آمینه اسید مکمل لازم در برنامه غذایی:

آمینو اسیدها یکی از زنجیره های پروتئینی در بدن ما هستند .

آمینه اسید در بدن ما در کنار پروتئین عامل اصلی و اساسی ساخت عضلات می باشند.

در بدن ما بیش از 20 نوع آمینه اسید بررسی و شناسائی شده است. و به دو بخش تقسیم بندی می گردند:

پروتئینها، زنجیره‌های خطی یا پلیمرهایی هستندکه از ترکیب اسیدهای آمینه حاصل می‌شوند.

اسید آمینه‌ها ، حروف الفبایی پروتئینها را تشکیل می‌دهند و چون امکانات بالقوه نامحدودی در طرز توالی و طول زنجیره اسید آمینه‌ها در تولید پروتئینها وجود دارد،

از اینرو انواع بی‌شماری از پروتئینها نیز می‌توانند وجود داشته باشند.

اختلاف هر اسید با سایر اسیدهای آمینه ، در زنجیره جانبی هر یک از اسیدهای آمینه است.

اسیدهای آمینه در آغاز تشکیل زمین ، به همراه سایر مواد آلی پیدا شدند.

اسیدهای آمینه‌ای که در حضور پرتوهای فرابنفش بوجود آمدند، گوناگونی بسیار داشته‌اند.

اما به دلایلی ناشناخته تنها بیست اسید آمینه ، آن هم از نوع L ، در یاخته زنده کاربرد پیدا کرد.

ساختار اسیدهای آمینه

هر اسید آمینه ، از یک کربن نامتقارن به نام کربن آلفا تشکیل یافته است که با چهار گروه مختلف کربوکسیل (COOH) اتم هیدروژن، گروه آمینه بازی (NH2) و یک زنجیره غیر جانبی (R-) پیوند برقرار می‌کند.

ریشه R ممکن است یک زنجیره کربنی و یا یک حلقه کربنی باشد.

عوامل دیگری مانند الکل ، آمین ، کربوکسیل و نیز گوگردمی‌توانند در ساختمان ریشه R شرکت کنند.

زنجیره جانبی خود چندین اتم کربن دارد و آنها را به ترتیبی که از کربن آلفا ، فاصله می‌گیرند، با حروف بتا (β) ، گاما (γ) و دلتا (δ) نشان می‌دهند.

اگر در حالی که عامل COOH روی کربن آلفا قرار داد عامل NH2 روی کربنهایی غیر آلفا قرار گیرد.

نوع اسید آمینه به β ، γ یا δ تغییر خواهد کرد. اسیدهای آمینه آزاد به مقدار بسیار ناچیز در سلولها وجود دارند.

بیشتر اسیدهای آمینه آلفا در سنتز پروتئین شرکت می‌کنند،

در صورتی که اسیدهای آمینه بتا ، گاما و دلتا واسطه‌های شیمیایی هستند.

بیشتر اسیدهای آمینه در PH هفت به صورت دو قطبی در می‌آیند یعنی گروه NH2 پروتون می‌گیرد و گروه COOH هیدروژن خود را از دست می‌دهد و به صورت –COO- در می‌آید.

ایزومری در اسیدهای آمینه

مطابق قرار داد اگر ساختمان فضایی یک اسید آمینه را در نظر بگیریم،

چنانچه عامل NH2 که به کربن آلفا متصل است در طرف چپ باشد،

می‌گوییم که این اسید آمینه از نوع L است و هرگاه عامل NH2 در طرف راست کربن آلفا قرار گیرد،

گوییم که این اسید آمینه از نوع ∆ است.

برخلاف قندهای طبیعی که از نوع دلتا هستند، اسیدهای آمینه طبیعی همگی از نوع L می‌باشند. ایزومرها را انانتیومر می‌گویند.

مونو اسیدهای آمینه

 • گلیکوکول (Gly):گلیکوکول که گلیسین نیز نامیده می‌شود و تنها اسید آمینه‌ای است که فاقد کربن ناقرینه است و در ساختمان پروتئینهایی مانند کلاژن، الاستین و رشته ابریشم مقدار فراوان وجود دارد.

 • آلانین (Ala): در تمام پروتئینها فراوان است.

 • والین (Val): اسید آمینه ضروری برای انسان است و به مقدار کم در بیشتر پروتئینها یافت می‌شود.

 • لوسین (Leu): اسید آمینه ضروری برای انسان بوده و در بیشتر پروتئینها به مقدار زیاد وجود دارد.

 • ایزولوسین (Ile): اسید آمینه ضروری برای انسان است که به مقدار کمتر از اسیدهای آمینه دیگر پروتئینها وجود دارد. ایزولوسین دو کربن ناقرینه دارد.

اسید آمینه الکل‌دار

 • سرین (Ser): اسید آمینه‌ای است که در رشته‌های ابریشم بسیار فراوان بوده و در ساختمان چربیها و پروتئینهای مرکب نیز شرکت می‌کند.

 • تره اونین (Thr): اسید آمینه الکل‌داری است که برای انسان ضروری بوده و مانند ایزولوسین یک کربن ناقرینه اضافی دارد.

اسیدهای آمینه گوگرددار

 • سیستئین (Cys): این اسید آمینه نقش مهمی در ساختمان فضایی پروتئینها بر عهده دارد زیرا عامل تیول (SH-) دو مولکول سیستئین در یک زنجیره پلی پپتیدی و یا دو مولکول سیستئین در دو زنجیره پلی پپتیدی با از دست دادن هیدروژن پیوند کوالان می‌سازند و در نتیجه دو مولکول سیستئین تبدیل به اسید آمینه دیگری به نام سیستئین می‌گردند.

 • متیونین (Met): متیونین از اسیدهای آمینه ضروری برای انسان است که مقدار آن در پروتئینها نسبتا کم است.

دی اسیدهای منو آمینه

اسیدهای آمینه‌ای هستند که دارای یک آمین و دو عامل کربوکسیل هستند و به اسید آمینه اسیدی مشهورند.

 • اسید آسپارتیک (Asp): در پروتئینها به مقدار زیاد یافت می‌شود. اسیدیته این اسید آمینه زیاد است.

 • اسید گلوتامیک (Glu): مقدار آن در پروتئین زیاد است و نقش مهم آن انتقال عامل آمین در واکنشهای بیوشیمیایی است.

اسیدهای آمینه آمیدی

این ترکیبات روی ریشه R دارای یک عامل آمیدی هستند. این اسیدهای آمینه در سنتز پروتئینها شرکت نموده و نقش مهمی را در انتقال آمونیاک دارا هستند.

 • گلوتامین (Gln)

 • آسپاراژین (Asn)

اسیدهای آمینه دی آمین

این اسیدهای آمینه دارای یک عامل آمین اضافی هستند.

 • لیزین (Lys): این اسید آمینه برای انسان ضروری بوده و در بیشتر پروتئینها مخصوصا در بعضی از پروتئینها مانند هیستونها به مقدار فراوان دیده می‌شود.  لیزین در سنتز کلاژن نیز شرکت می‌کند. ولی پس از تشکیل کلاژن ، لیزین به دلتا هیدروکسی لیزین تبدیل می‌شود.

 • آرژنین (Arg): این اسید آمینه در پروتئینهایی مانند هیستون و پروتامین بسیار فراوان است. آرژنین بسیار بازی است. گروه انتهای این اسید آمینه را که شامل سه ازت می‌باشد، گوانیدین می‌نامند.

اسیدهای آمینه حلقوی

بعضی از این اسیدهای آمینه به علت دارا بودن حلقه بنزنی ، عطری (آروماتیک) نامیده می‌شوند و برخی دیگر دارای یک حلقه هترو سیلیک هستند.

 • فنیل آلانین (phe): از اسیدهای آمینه ضروری برای انسان بوده و در پروتئینها به مقدار فراوان یافت می‌شوند. در ساختمان این اسید آمینه یک حلقه بنزنی و یک زنجیر جانبی آلانین شرکت دارد.

 • تیروزین (Thr): این اسید آمینه به مقدار فراوان در پروتئینها دیده می‌شود. حلالیت آن در آب کم است. تیروزین را پاراهیدروکسی فنیل آلانین هم می‌نامند. زیرا از اکسیداسیون فنیل آلانین حاصل می‌شود.

 • تریپتوفان (Trp): اسید آمینه ضروری برای انسان است که به مقدار کم در پروتئینها وجود دارد.

 • هیستیدین (His): این اسید آمینه در تمام پروتئینها به مقدار اندکی وجود دارد و فقط مقدار آن در هموگلوبین نسبتا زیاد است.

 • پرولین (Pro): اسید آمینه‌ای است که در پروتئینهایی مانند کلاژن و رشته‌های ابریشم به مقدار فراوان دیده می‌شود. این اسید آمینه نقش مهمی در ساختمان فضایی پروتئینها به عهده دارد. در حقیقت پرولین که از حلقه ایمین مشتق می‌شود، یک اسید ایمینه است. در کلاژن تعدادی از پرولینها به هیدروکسی پرولین تبدیل می‌شود.(منبع)

اسیدهای آمینه ضروری

از نظر تغذیه ، اسید آمینه‌ها را به دو دسته ضروری و غیر ضروری تقسیم می‌کنند. اسیدهای آمینه ضروری ، اسیدهای آمینه‌ای هستند که سلولها قادر به سنتز نیستند، در صورتی که اسیدهای آمینه غیر ضروری توسط سلولها از سایر مواد ساخته می‌شوند. نوع اسیدهای آمینه ضروری در نزد گونه‌های مختلف جانداران متفاوت است.

• کمبود مصرف آمینه اسید:

معمولا بدن برای تولید آمینواسید های غیر ضروری به مشکلی برخورد نمی کند،

ولی برای تامین آمینه اسیدهای ضروری که معمولا در سبد غذایی عمومی مردم نیست!

تحت فشار قرار می گیرد، ذخایر اصلی منابع غذایی آمینو اسید مانند آجیل، دانه‌ها، لبنیات و گوشت می باشند .
از مهمترین عوارضی که کمبود آمینو اسید در بدن ایجاد می کند:
کاهش بافت‌های عضلانی و حجم عضلات جهت تامین انرژی سوخت ماهیچه‌ها
ریزش مو و نازک شدن تارهای مو و شکنندگی ناخن ها و خشکی پوست را به همراه می آورد
کاهش انرژی عضلات برای انجام حرکات ورزشی را در پی خواهد داشت
افزایش اشتها و احساس گرسنگی های مکرر را ایجاد می کند
سبب افت سیستم دفاعی بدن می شود
آسیب به بافت‌های استخوانی و کاهش تراکم استخوان وارد می سازد
التهاب و پف بدن را سبب می گردد

• بهترین زمان مصرف:

بهترین زمان برای طریقه مصرف آمینو به طور عموم ،

قبل و بعد از تمرین و همینطور پیش از مصرف وعده‌های غذایی است.
هنگام صبح، بلافاصله پس از بیدار شدن از خواب
قبل از شروع تمرینات ورزشی
بعد از پایان تمرینات ورزشی
اگر تمرینات شدید است در روزهای بی تمرینی هنگام عصر به عنوان عصرانه
شب قبل از خواب

• تعداد مصرف قرص آمینو:


میزان مصرف قرص آمینو بنا به ورزش شما از نظر قدرتی و استقامتی متفاوت است.

سن و جنسیت و وزن سه عامل مهم است، که می بایست با نظر کارشناس تغذیه انجام پذیرد.
اما اگر بخواهیم آنچیزی که معمول مصرف یک مرد 75 کیلویی بین 18 تا 40 ساله را بیان کنیم…

 با ورزش در حد معمول نه حرفه ای را پیشنهاد دهیم می توان گفت:
• صبح ناشتا: 2 عدد قرص بلافاصله بعد از بیدار شدن از خواب
• پیش از تمرین: 2 عدد
• بعد از تمرین: 2 عدد
• قبل از خواب شبانه: 2 عدد

• عوارض مصرف آمینو:

تخریب اعصاب مرکزی: از دست‌ دادن هوشياری، سردرد و سرگيجه.
عارضه قلبی ـ عروقی: نارسايی احتقانی قلب (در بيماران مستعد
عوارض پوست: برافروختگی، احساس گرما
مشکلات در دستگاه گوارش: سبب تهوع و استفراغ می شود.
مشکلات در دستگاه ادراری ـ تناسلی: ازدیاد و افزایش قند در ادرار.
عارضه كبدی: علاوه بر اینکه امکان كبد چرب را بالا می رود می تواند باعث بالارفتن سطح آنزيم‌های كبدی نیز گردد.

• آمینو وی شرکت دوبیس AMINO WHEY
• حاوی آمینو اسید های ضروری ، حاوی ال کارنیتین
• هر قرص حاوی 2 گرم پروتئین می باشد
• پیشگیری از تحلیل عضلانی پس از مسابقه و تمرین
• افزایش حجم عضلات بدون افزایش توده چربی
• کمک به عضله سازی و افزایش حجم عضلات پس از مسابقه

 

شما برای تهیه این محصول می توانید به منوی تجهیزات ورزشی مراجعه نمائید
. 100% V proteins mixture
. Contains necessary amino acids and L-Carnitine
. Each tablet contains 2 grams of protein
. Prevents muscular dystrophy after workout and exercise
. Increases muscular mass without generating lipomas
. Helps to grow muscles and gain muscular mass after workouts

آمینه اسید