آمادگی جسمانی ویژه آموزش مربیان 1399/7

آمادگی جسمانی ویژه آموزش مربیان

آمادگی جسمانی ویژه آموزش مربیان

آمادگی جسمانی

تعریف آمادگی جسمانی
• آمادگی جسمانی عبارت است از توانایی زیستن به عنوان موجودی متعادل و کامل.

• آمادگی جسمانی را می توان انجام دادن کارهای روزمره بدون خستگی و صرف انرژی زیاد تعریف کرد.

• آمادگی جسمانی را توانایي بدن براي عملكرد موثر، هوشیاری، با انرژی فراوان و برخورداری از یک حالت انرژی پویا و سرزنده بودن در امور زندگی می دانند.

اهمیت و ضرورت آمادگی جسمانی

• اعتقاد دکتر محمد مرادی، کارشناس مسئول اداره قلب و عروق وزارت بهداشت در دنیا بیماری های غیرواگیر بیشترین بار بیماری را دارند و تا سال 2020 بیش

از 94 میلیون نفر در سال به دلیل بیماری های غیرواگیر جان خود را از دست خواهند داد.

و 48 درصد این بیماری ها مربوط بیماری های قلبی- عروقی است.

همچنین 31 درصد این بیماری ها را سرطان ها، 12 درصد بیماری های تنفسی و 3 درصد را دیابت شامل می شود.

عامل خطر مشترک بین تمام این بیماری ها نداشتن فعالیت بدنی کافی است.

تحقیقات سال 1390 مرکز مدیریت بیماری های غیرواگیر، بیانگر این امر است که 9.40 درصد افراد سنین 15 تا 64 سال کشور، فعالیت بدنی کافی نداشتند

که این رقم برای ما یک هشدار است. شیوع فقر حرکتی در زنان بیشتر از مردان است.

او در سال 93 بیشترین بی تحرکی را در استان فارس به ویژه زنان اعالم کرد.

• بهمن ماه 93 علی دهقان، مشاور برنامه ریزی و توسعه سازمان ورزش شهرداری نیز در این خصوص گفته:

فقر حرکتی در شهروندان روزبه روز در حال افزایش است، وی ادامه داد: این افزایش فقر حرکتی به ویژه در زنان و دختران بیشتر شایع است

و به طور میانگین60 درصد زنان شهر دچار فقر حرکتی هستند.

اهداف آمادگی جسمانی

1 .کمک به بهبود عملکرد سیستم قلبی و تنفسی و عصبی و عضالنی
2 .کمک به حفظ و نگهداری استخوان بندی در وضعیت آناتومیکی
3 .پیشگیری از ضعفهای لیگامنت ها و تاندونها در مفاصل و خطرات ناشی از در رفتگی ها
4 .کمک به حفظ تعادل روحی
5 .بهبود عملکرد غدد درونی بدن

خطرات فقدان آمادگی جسمانی
• بیماریهای قلبی و عروقی
• افزایش چربی خون
• افزایش فشارخون
• بیماری قند
• اضافه وزن و چاقی و خطرات آن
• پوکی استخوان
• آرتروز
• پیری زود رس
• گردن درد و کمر درد
• بروز سرطان

عوامل موثر بر آمادگی جسمانی

• جنسیت
• سن تقویمی و بیولوژیکی
• شرایط فیزیکی و قابلیت های ورزشکار و محدودیت ها جسمی و
روانی و بیماری ها
• شرایط جغرافیایی و آب و هوا
• زمان و سیکل دوره های تمرینی

فالکتور های آمادگی جمسانی

 

• آمادگی جسمانی عمومی :
1 -استقامت 2 -استقامت قلبی و عروقی 3 -قدرت 4-  انعطاف پذیری 5 -ترکیب بدنی
• آمادگی جسمانی حرکتی،تخصصی یا مهارتی:
6 -هماهنگی اعصاب و عضالت 7 -چابکی 8 -توان 9 -سرعت 10 -تعادل

تعریف قدرت
• حداکثر توان جابجایی یک بار بیشینه 1rmبرای یکبار تکرار

استقامت
• Mhrحدکثر تکراری یک حرکت توسط یک یا گروهی عضالت که بیشتر از 1 تکرار و یا زمان مشخص نسبت به رشته ورزشی

• max Vo2عبارت است از مقدار اكسیژني كه بدن به ازاء هر كیلوگرم از وزن بدن خود مصرف میكند.
فرمول محاسبه vo2max حداکثر اکسیژن مصرفی = 15 ضرب در ضربان قلب بیشینه
تقسیم بر ضربان قلب استراحت
• حدکثر ضربان قلب = 220 – سن

Vo2max: volume-oxygen
Mhr : maximum heart rate

استقامت قلبی و عروقی
در مدت زمان نسبتاً طوالنی با یک ریتم منظم انجام می گیرد. در تمرینات
استقامتی ضربان قلب باال می رود و برای مدتی وضعیت ضربان قلب در همان
شرایط قرار می گیرد.

انعطاف بدنی
انعطاف پذیری به دو شكل ایستا و پویا تعریف می شود.
انعطاف پذیري ایستا عبارت است از حدود تغییرات حركت در حول مفصل. این انعطاف پذیری را می توان به صورت دقیق تری توسط

وسیله ای به نام انعطاف سنج اندازه گرفت.
انعطاف پذیری پویا فقط مربوط به تغییر حركت كامل مفصل نبوده بلكه با نیروهایی كه در برابر هر نوع تغییر حركت مقاومت می كند، سروكار دارد.
برای توسعه و گسترش انعطاف پذیری چندین تكنیك كششی ابداع شده است كه هر یك از این تكنیك ها باعث افزایش انعطاف پذیری در عضالت می گردد.

در این قسمت فقط نام این تكنیك ها ذكر می شود:
1 .كشش پویا
2 .كشش غیر فعال
3 .كشش ایستا
4 .كشش بالستیك
5 .كشش تسهیل عصبی- عضالنی عمقی

ترکیب بدنی
به شرایط وضعیت و تناسب بدن در حالت ایده ال که در این شرایط شکل ، طول و اندازه عضالت و حجم عضالت در تمامی بدن مورد توجه قرار می گیرد

هماهنگی اعصاب و عضالت
همکاری و هماهنگی اعضای حسی ، اعصاب و عضالت در بدن گفته می شود

چابکی
قابلیت جابجائی و تغییر مسیر حرکت، و وضعیت بدن در زمان مناسب با تکرار مناسب

توان
به قابلیت فرد هنگام بکار گیری حداکثر قدرت در کوتاهترین زمان ممکن گفته می شود.

تعادل
به حفظ حالت بدن در شرایط مختلف اطالق می گردد

سرعت
عبارتست از به حرکت در آوردن یک عضو یا کل اعضای بدن در کوتاهترین زمان ممکن

اصول پرداختن به آمادگی جسمانی
• گرم گردن  زمان 5 تا 15 دقیقه

• هدف تمرین:زمان 45 دقیقه
1 .رشته ورزشی و اهمیت فاکتور های تمرینی
2 .دوره زمانی تمرین – فاکتور یا فاکتورهای تمرین

•سرد کردن  10 دقیقه

نقش سیستم های انرژی در فعالیت های آمادگی جسمانی
• سیستم هوازی
•سیستم بی هوازی
1 .الکتات
2 .فسفاژن

شما می توانید برای اخذ برنامه تخصصی آمادگی جسمانی خودتان از بخش ثبت نام و گزینه ثبت نام و مشاوره و برنامه ریزی تخصصی کیک بوکسینگ با مشاور ما دکتر عنصری در ارتباط باشید.

اشتراک گذاری این پست

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار ما با خبر شوید.

مطالب مرتبط